Chính sách vận chuyển, giao nhận

- Tùy theo thỏa thuận giữa 2 bên.